Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506341300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506341300/0099 uzatvorená dňa 20.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa práva Hlavného mesta SR Bratislavy uskutočniť na geometrickým plánom odčlenených častiach novovytvorených pozemkov od pozemkov registra C-KN v k.ú. Lamač a Záhorská Bystrica uvedených v tejto zmluve, nachádzajúcich sa vo vlastníctve spoločnosti Bory, a.s., príslušnú časť stavby "Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením na MÚK Lamač - časť 1 - 2. Fáza" .
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 23.12.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.12.2013 | Počet zobrazení: 1879
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.