Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506121300/0099

uzatvorená dňa 13.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 06.01 Prípojka plynu k bytovému domu A , SO 06.02 Prípojka plynu k bytovému domu B, SO 08 Vodovodná prípojka, SO 08.02 Prekládka prípojky vody a hydrantu, SO 09 Verejná kanalizácia jednotná, ktoré sú súčasťou stavby "Projekt Kutlíkova, Dva bytové domy", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 2042 a 396. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.12.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.12.2013 | Počet zobrazení: 1606
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.