Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505941300/0099

uzatvorená dňa 13.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 02 - prípojka vody, SO 03 prípojka splaškovej kanalizácie, SO 04 NTL prípojka plynu, SP 05- prípoka VN a SO 06- prípojka dažďovej kanalizácie, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčný dom Zochova 10-14, Bratislava", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21443. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.12.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.12.2013 | Počet zobrazení: 1814
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.