Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506181300/0099

uzatvorená dňa 13.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 03 Prípojka NN k stavbe "Prestavba obytného domu Senická ul. - Bratislava", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21595 a 22398/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.12.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.12.2013 | Počet zobrazení: 1376
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.