Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 242/2013

Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu k stavbe súpisné č. 623, druh stavby: dom, postavenej na pozemku parc. č. 3222 ako parcela registra „C" o výmere 720 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a k pozemku pare. č. 3222 ako parcela registra „C" o výmere 720 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici Konventná č. 5 v Bratislave a sú zapísané na liste vlastníctva č. 2759. Uzatvorené dňa: 11.7.2013
Zverejnené dňa: 10.12.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.12.2013 | Počet zobrazení: 1628
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.