Zmluva o vecnom bremene - Development Ba

Predmetom Zmluvy je Povinný a oprávnený sa dohodli, že povinný na základe tejto zmluvy zriaďuje bezodplatné vecné bremeno v prospech oprávneného výlučne k nehnutefnosti: k pozemku o výmere 694 m2 registra „C" KN parc. č. 3261/16, druh pozemku. Zastavané plochy a nádvoria, v kat. území Devínska Nová Ves. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 09.12.2013
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 9.12.2013 | Počet zobrazení: 1507
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.