Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248804621300

Dohoda o mimosúdnom urovnaní č.248804621300, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k novovytvoreným pozemkom v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21598/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 760m2 a parc. č. 21598/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 , oddeleným geometrickým plánom č. 52/2012 od pozemku registra „C" parc. č. 21598, evidovaným v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1656. Uzatvorené dňa: 14.11.2013
Zverejnené dňa: 27.11.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.11.2013 | Počet zobrazení: 3996
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.