Dohoda o náhrade za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva č. 246503581300

Dohoda o náhrade za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva č. 246503581300 uzatvorená dňa 11.11.2013 za účelom uplatnenia nároku Hlavného mesta SR Bratislava za obmedzenie výkonu jeho práva na časti pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka, parc.č. 3331/1 , a to vstupu do ochranného pásma horúcovodného potrubia na uvedený pozemok z dôvodu vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby stavby "Opravy sekundárnych rozvodov OST Sekurisova Nejedlého 1-5". Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.11.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.11.2013 | Počet zobrazení: 1316
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.