Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804691300

Zmluva o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť právo prechodu a prejazdu k pozemkom vo vlastníctve oprávnených a uloženia inžinierskych sietí na pozemku
registra „C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka a to parc. č. 166/4 - ostatné plochy vo výmere 30 m2 zapísanom na L V č. 847, ako aj v povinnosti strpieť toto právo zo strany akýchkoľvek prípadných budúcich nadobúdateľov vlastníckych práv k pozemkom. Uzatvorené dňa: 6.11.2013
Zverejnené dňa: 7.11.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.11.2013 | Počet zobrazení: 1298
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.