Zámenná zmluva č. 038803661300

Zámenná zmluva, ktorej predmetom zámena nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 9110/40 – ostatné plochy o výmere 234 m2, vzniknutého podľa geometrického plánu č. 19/2010 oddelením od pozemkov registra „C“ parc. č. 9110/40 – ostatné plochy o výmere 101 m2 a parc. č. 9110/41– ostatné plochy o výmere 677 m2, evidovaných na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za nehnuteľnosť, a to novovytvorený pozemok parc. č. 21788/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, oddelený geometrickým plánom č. 19/2010 od pozemku registra „C“ parc. č. 21788/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 7076, vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s. Uzatvorená dňa: 22.10.2013
Zverejnená dňa: 23.10.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.10.2013 | Počet zobrazení: 3565
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.