Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802641300

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802651300 medzi hlavným mestom SR Bratislava ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1090/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2 v k.ú. Ružinov, LV č. 2684, parc. č. 15096/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2 v k. ú. Trnávka, LV č. 1, parc. č. 15096/164 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 v k.ú. Trnávka, LV č. 1, spočívajúceho v povinnosti povinného vecného z vecného bremena strpieť na uvedených pozemkoch umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy nehnuteľností na nich postavených a ich prípadné odstránenie oprávneným z vecného bremena . Uzatvorené: 22.8.2013
Zverejnené dňa: 26.8.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.8.2013 | Počet zobrazení: 1237
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.