Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802651300

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802641300 medzi hlavným mestom SR Bratislava ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 8780/2 – ostatné plochy o výmere 5 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 10, parc. č. 3718/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v k. ú. Staré Mesto, LV č. 10, parc. č. 3410/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 10, parc. č. 2849/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 10 spočívajúceho v povinnosti povinného vecného z vecného bremena strpieť na uvedených pozemkoch umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy nehnuteľností na nich postavených a ich prípadné odstránenie oprávneným z vecného bremena. Uzatvorená d
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.8.2013 | Počet zobrazení: 1456
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.