Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502701300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502701300/0099 uzatvorená dňa 21.08.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 04 Vodovodná prípojka a SO 05 Elektrická prípojka NN k stavbe: "Novostavba rekreačnej chaty" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc.č. 3628, 30/4 a 31/7. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia:23.08.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.8.2013 | Počet zobrazení: 1403
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.