Kúpna zmuva č. 402000313

Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku, okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, kat. územie Ružinov parcely registra „C“: parc. č. 3104/9 – ostatné plochy o výmere 42 m² evidovanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Predaj pozemku sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Uzatvorené dňa: 19.8.2013
Zverejnené dňa: 22.8.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.8.2013 | Počet zobrazení: 1551
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.