Zmluva č. 80409640682013 o zriadení vecného bremena

Zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21636/1 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 2665, a to konkrétne na častiach daného pozemku označených geometrickým plánom č. 5/2013 úradne overeným dňa 07.05.2013 pod. č. 1065/2013 ako diel 1, diel 2 a diel 3, každý diel vo výmere 1 m2, ktoré spočíva v povinnosti strpieť umiestnenie troch stožiarov trolejového vedenia, ktoré sú časťou stavby „SO 07 Preložka TV Vojenská nemocnica“, na označených častiach pozemku registra „C“ parc. č. 21636/1 a rovnako je povinný strpieť aj ich užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu, rekonštrukcie a modernizácie. Uzatvorené dňa: 6.8.2013
Zverejnené dňa: 16.8.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.8.2013 | Počet zobrazení: 1745
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.