Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2888051212000099

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena, v zmysle ktorej sa budúci povinný za odplatu zaviaže strpieť právo umiestnenia oprávnenej stavby na časti pozemku parc. č. 2848/4 k. ú. Petržalka, v rozsahu stanovenom následne vypracovaným geometrickým plánom. Uzatvorené dňa: 9.8.2013
Zverejnené dňa: 15.8.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.8.2013 | Počet zobrazení: 1517
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.