Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502521300/0099

uzatvorená dňa 10.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebných objektov SO 04 Splašková areálová kanalizácia a kanalizačná prípojka, SO 05 Vodovodná prípojka a areálový vodovod a SO 06 STL plynová prípojka, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Obchodno-predvádzacie centrum ", Podunajská ul., Bratislava, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc.č.5333/1, 5348, 5349/6, 5333/15. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.7.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.7.2013 | Počet zobrazení: 1566
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.