Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502321300/0099

Uzatvorená dňa 03.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebných objektov SO 06 Prípojka NN, SO 07 Prípojka vody, SO 08 Prípojka kanalizácie a SO 10 Prípojka telefónu k stavbe " Novostavba administratívneho objektu na Pražskej ul " na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č.21630/8. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 04.07.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.7.2013 | Počet zobrazení: 1412
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.