Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802061300

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemok registra „C“ KN parc. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 4777, v spoluvlastníckom podiele 1/2. Zároveň sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C“ KN v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2. Uzatvorené dňa: 27.6.2013
Zverejnené dňa: 28.6.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.6.2013 | Počet zobrazení: 1195
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.