Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501791300/0099

uzatvorená dňa 28.05.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 03.3 Vodovodná prípojka a SO 03.4 Kanalizačná prípojka, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby " Administratívno-prevádzkový objekt", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 15651/60 a 15658/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.5.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.5.2013 | Počet zobrazení: 1207
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.