Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 048801721300

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Nivy, pozemky registra „C“, parc. č. 10800/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3991 m2 a parc. č. 10800/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2. Zároveň predávajúci zriaďuje v prospech kupujúceho vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/37 – ostatné plochy o výmere 70 m2, parc. č. 10800/38 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 a parc. č. 10800/39 – ostatné plochy o výmere 60 m2, strpieť na týchto pozemkoch previs stavby súp. č. 752. Uzatvorené dňa: 20.5.2013
Zverejnené dňa: 21.5.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.5.2013 | Počet zobrazení: 1688
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.