Kúpna zmluva č. 048801491300

Kúpna zmluva na predaj pozemkov v k. ú. Karlova Ves, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 2759/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m2, zapísaného na LV č. 46, ako aj dva novovytvorené pozemky, parc. č. 2754/5 – ostatné plochy vo výmere 1 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 39/2011 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 2754/1, zapísaná na LV č. 46 a parc. č. 2760/3 – ostatné plochy vo výmere 156 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 39/2011 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 2760/1, zapísaná na LV č. 46.
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.5.2013 | Počet zobrazení: 1151
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.