Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501401300/0099

uzatvorená dňa 29.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 200 Dažďová kanalizácia, SO 206 Areálová kanalizácia DN 300, SO 210 Rozvod požiarnej vody a SO 223 Prípojka STL plynovodu pre SO 103 , ktoré sú súčasťou stavby " Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava ", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 9143/5, 9143/6, 21793/1, 21793/2, 21793/3, 21793/4, 21795/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 30.04.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.4.2013 | Počet zobrazení: 1283
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.