Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501081300/0099

Uzatvorená dňa 19.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 02 Prípojka kanalizácie, SO 03 Prípojka vody, SO 04 Prípojka plynu a SO 05Prípojka VN, ktoré sú súčasťou stavby bytová budova " FEND APARTMENTS" Bratislava, Petržalka, Budatínska ulica, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 1743/1 a 1744. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.4.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.4.2013 | Počet zobrazení: 1174
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.