Kúpna zmluva č. 413000113

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica - pozemky registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 853/2, záhrady vo výmere 1440 m2 a pare. č. 853/26, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 462 m2, vedené Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 3891 v celkovej výmere 1902 m2. Uzatvorené dňa: 5.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.4.2013 | Počet zobrazení: 1360
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.