Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800751300

Uzatvorená dňa 26.3.2013 za účelom zriadenia vecného bremena na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 327/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m² k. ú. Devín, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzku inžinierskych sietí cez pozemok.
Zverejnené dňa: 4.4.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.4.2013 | Počet zobrazení: 1333
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.