Zámenná zmluva č. 038800571300

Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 662/23 – záhrady o výmere 241 m2, vzniknutého podľa geometrického plánu č. 09/2012 oddelením od pozemkov registra „C“ parc. č. 662/11 a parc. č. 835/1, evidovaných na liste vlastníctva č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za nehnuteľnosti, a to novovytvorené pozemky parc. č. 679/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2 a parc. č. 679/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 121m2, oddelené geometrickým plánom č. 20/2012 od pozemkov registra „C“ parc. č. 678/4 a parc. č. 679/1, evidovaných na liste vlastníctva č. 7576, vo vlastníctve spoločnosti URBIA ETA, s.r.o. Uzatvorené dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 26.3.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.3.2013 | Počet zobrazení: 1349
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.