Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500691300

Uzatvorená dňa 14.03.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebných objektov SO 02 Kanalizácia-splašková, SO 03 Vodovod a SO 04 Plynovod, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Prístupová komunikácia Vretenová ulica - Staré Grunty", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Karlova Ves ako parc.č. 2835/4, 2835/5, 2836/2, 2843/3. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.3.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.3.2013 | Počet zobrazení: 1265
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.