Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506191200/0099

Uzatvorená dňa 15.03.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa realizácie stavebných objektov SO 201 Hlavný stavebný objekt - presah 2. - 8. NP budovy nad pozemkom, SO 301 Vodovodná prípojka, SO 302 Kanalizačná prípojka, SO 303 Horúcovodná prípojka a SO 305 Prípojka VN, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčný objekt HELIOS" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 22192/39, 15641/7 a 15641/109. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.3.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.3.2013 | Počet zobrazení: 1450
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.