Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500471300/0099

Uzatvorená dňa 25.02.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 301 Prípojka vodovodu a SO 303 Prípojka NN, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Profesionálny autoservis" Opletalova ul. Bratislava, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Devínska Nová Ves ako parc.č. 2776/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 25.2.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.2.2013 | Počet zobrazení: 1188
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.