Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500221300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500221300/0099 uzatvorená dňa 06.02.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vodnej stavby " Rodinný dom a inžinierske siete pre rodinný dom, objekt SO 501 Splašková kanalizácia a objekt SO 502 Odvedenie dažďových vôd" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc.č. 8137/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.2.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.2.2013 | Počet zobrazení: 1624
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.