Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807791200

Uzatvorená dňa 21.12.2012 za účelom zriadenia vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti strpieť užívanie pozemkov registra „C"KN: parc. č. 8663/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 61 m2, nachádzajúca sa v k. ú. Staré Mesto, evidovaná na LV č. 1656, parc. č. 19604/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 53 m2, nachádzajúca sa v k. ú. Vinohrady, evidovaná na LV č. 3610 a parc. č. 4442/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 81 m2, nachádzajúca sa v k. ú. Petržalka, evidovaná na LV č. 1748.
Zverejnené dňa: 2.1.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.1.2013 | Počet zobrazení: 1446
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.