Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507381200/0099

Uzatvorená dňa 07.12.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN káblovej prípojky pre stavbu "Oprava havarijného stavu transformačnej stanice VN/NN TS č. 734 STU Vazovova č. 5 Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21740/1.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.12.2012
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.12.2012 | Počet zobrazení: 1541
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.