Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507471200

Uzatvorená dňa 03.12.2012 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky Prevádzkového celku PC4- Vyvedenie elektrického výkonu - jestvujúci areál elektrickej stanice 110/22 kV Lamač, ZSE, a.s.,(ďalej len "prevádzkový celok PC4), ktorý je súčasťou stavby "Kogeneračný zdroj Bratislava West", vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie prevádzkového celku PC4 na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Karlova Ves ako parc.č. 2527/10 a novovytvoreného pozemku parc.č. 2527/14 podľa geometrického plánu č. 105/2012 zo dňa 27.09.2012 overeného Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu pod č. 2009/12 dňa 08.10.2012. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.12.2012
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.12.2012 | Počet zobrazení: 1554
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.