Znalecké posudky 2022

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.9.2023Znalecký posudok č. 152/2023 - Ing. Mgr. Jana Pecníková [PDF, 5,2 MB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku: Parcela č. 7785/6, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1296 m2, parcela č. 7785/7, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 155 m2, v k.ú. Staré Mesto, obec
Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I. Vysporiadanie vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.
13.12.2022Ing. Ján Karel, PhD, EUR Ing, Znalecký posudok – úkon č. 393/2022 – aktualizácia [PDF, 4 MB]
Vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (nájom za 1 rok a VŠHVB pozemkov – právo tavby) v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to:
Pozemky p. č. 4691/3, 4691/4, 4691/90, 4691/91, 4691/92 „C“, ul. Muchovo námestie/Černyševského,
okres Bratislava V, obec BA-m.č. Petržalka, k. ú. Petržalka, na LV č. 3095 a na GP č. G1-1335/2020 (6/2020).
Za účelom majetkovoprávneho vyporiadania.
12.12.2022Znalecký posudok číslo 28/2022 - Ing. arch. Milan H a v í a r [PDF, 1,6 MB]
Vo vecí: stanovenie všeobecnej hodnoty - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto parc. č. 4757/27 (výmera 1655 m2), parc. č. 4757/48 (výmera 130 m2) zapísané na LV č. 10 a parc. č. 4755/1 (výmera 485 m2) zapísaná na LV č. 1656, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava 1., pre účel prevodu nehnuteľnosti
8.11.2022Znalecký posudok č. 379/2022 - Ing. Mgr. Jana Pecníková [PDF, 350 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc. C KN č.15, zapísaného na liste vlastníctva č. 326, v okrese Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Ružinov, kat. územie Ružinov.
24.6.2022Znalecký posudok č. 17/2022 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10374/1-zastavané plochy a nádvoria o výmere 791 m2 (podľa GP č. 30095/2016), parc. č. 10374/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 989 m2, parc. č. 10372 – ostatná plocha o výmere 257 m2 v k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., LV č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov registra "C" KN parc. č. 22000/36 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1757 m2 v rozsahu podľa GP č. 526/2022, parc. č. 11903/284 - ostatné plochy o výmere 723 m2, parc. č. 11903/283 ostatné plochy o výmere 27 m2, LV č. 5426, v k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III., vo vlastníctve Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, za účelom vzájomného majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností.
13.6.2022Znalecký posudok č. 114/2022 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 2,4 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parcely číslo 6029/1, /2, /3, spolu s výmerou 464 m2, zapísané na LV č. 1201 v k.ú. Ružinov, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, za účelom predaja pozemku
2.6.2022Znalecký posudok č. 10/2022 - Ing. Igor Niko [PDF, 2,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemky KN C 4666 a 4667 k. ú. Petržalka, pozemky KN C 967 a 968 k.ú. Petržalka, obec Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V a pozemky KN C 18168/2 a 18170/2 k. ú. Vinohrady, obec Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 27.12.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2022

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.