Znalecké posudky 2021

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 116 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
15.12.2021Znalecký posudok č. 167/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 275 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov registra "C" KN parc.č.5088/14, 5088/15, 5088/22, 5081/31, 5083/26, 5083/27 v MČ Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V, v k.ú.Petržalka (pozemky zapísané v katastri nehnuteľností na listoch vlastníctva číslo 1748, 2644).
15.12.2021Znalecký posudok č. 68/2021, dodatok 2 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 1,8 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 937/14 vzniknutá podľa GP č. 202-D/2021, parc. č. 4723/34 vzniknutá podľa GP č. 202/C/2021, parc. č. 4922/1 vzniknutá podľa GP č. 202-B/2021 a na novovytvorený pozemok v k.ú. Nivy, parc. č. 15354/93 vzniknutá podľa GP č. 202-A/2021.
15.12.2021Znalecký posudok č. 68/2021, dodatok 1 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 1,1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. 1661/2 - zast. plocha vo výmere 184 m2, vzniknutého odčlenením podľa geometrického plánu (v prílohe) od parcely č. 1661 zapísanej na LV č. 1748 v k.ú. Petržalka
15.12.2021Znalecký posudok č. 31/2021 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 903 kB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov registra E-KN parc. č. 17008 a parc. č. 22246/1, k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava III., za účelom uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku
15.12.2021Znalecký posudok č. 160/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 1,5 MB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu, na pozemku registra "C" KN v k.ú. Dúbravka, parc. č. 1163/4 - ostatná plocha, evidovaného na LV č. 847, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, v rozsahu Dielu 1 vo výmere 29 m2 podľa GP č. 1/2021
15.12.2021Znalecký posudok č. 144/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemku na Fedákovej ulici v Bratislave - parcely číslo 1350 a 1351 zapísané na LV číslo 847 v k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účel určenia všeobecnej hodnoty ceny nájmu
15.12.2021Znalecký posudok č. 82/2021 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 6,8 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
Pozemku na ul. Páričkova v Bratislave p.č. 9881/6 v k.ú. Nivy, ostatná plocha o výmere 5 m2 a p.č. 9881/7 v k.ú. Nivy, ostatná plocha o výmere 5 m2, podľa GP č. 4/2021 z pozemku C KN p.č. 9881/3, ktorý je zapísaný na LV č. 4288, v prospech vlastníctva hl.m. SR Bratislavy.
15.12.2021Znalecký posudok č. 20/2021 - CENEKON, a.s. [PDF, 712 kB]
Odhad všeobecnej hodnoty Depa Janíkov dvor vrátane pozemkov vedených na LV 1748 a 2644 v Bratislave k. ú. Petržalka za účelom vloženia nehnuteľnosti do základného imania spoločnosti.
20.11.2021Znalecký posudok č. 271/2021 - Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING [PDF, 2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení, a to pozemky p.č. 17358/1, 17358/4, 17358/5, 17358/6, 17358/7 "C", ul. Pekná cesta, okres Bratislava III. obec BA - m.č. Rača, na LV č. 8324 za účelom zamýšlaného prevodu predmetu posúdenia
20.11.2021Znalecký posudok č. 270/2021 - Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING [PDF, 5,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení, a to iná budova (Vila Jurajov dvor) s.č. 1018, na p.č. 13616/1, ul. Pri dvore č. 3 (areál vozovne Jurajov dvor), okres Bratislava III. obec BA-m.č. Nové Mesto, k.ú. Nové Mesto, na LV č. 1 a pozemky parc. č. 13616/1, 13616/2 "C", okres Bratislava III., obec BA-m.č. Nové Mesto, k.ú. Nové Mesto, na LV č. 1, za účelom vloženia do základného imania spoločnosti.
20.11.2021Znalecký posudok č. 269/2021 - Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING [PDF, 2,8 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení, a to pozemky p.č. 17455/1- 5, 17467/1-3 "C", ul. Račianska č. 149 (Krasňany), okres Bratislava III. obec Bam.č. Rača, k.ú. Rača, na LV č. 1628, za účelom vloženia do základného imania spoločnosti
20.11.2021Znalecký posudok č. 118/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 710 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty , výšky nájmu a odplaty za zriadenie vecného bremena k pozemku KN p. č. 5364/73, katastrálne územie Petržalka , Kočánkova ul. , za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku
20.11.2021Znalecký posudok č. 117/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 891 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty , výšky nájmu a odplaty za zriadenie vecného bremena k pozemku KN p. č. 5375/23, katastrálne územie Petržalka , Kočánkova ul. , za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku
20.11.2021Znalecký posudok č. 116/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 711 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty , výšky nájmu a odplaty za zriadenie vecného bremena k pozemku KN p. č. 5221/26, katastrálne územie Petržalka , Kočánkova ul. , za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku
20.11.2021Znalecký posudok č. 107/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 710 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena na pozemku KN p. č. 5359/1, katastrálne územie Petržalka , pre účel plánovaného uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú na predmetný pozemok
20.11.2021Znalecký posudok č. 69/2021 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
stavba „Administratívno-prevádzkové centrum“ s. č. 3357 na pozemku p.č. 5794/23 vrátane pozemkov p. č. 5794/12 a 5794/23 v k.ú. Petržalka, v obci Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V.
20.11.2021Znalecký posudok č. 17/2021 - Cenekon, a.s. [PDF, 311 kB]
Odhad všeobecnej hodnoty pozemkov p. č. 13610/10 v Bratislave - k. ú. Nové mesto vedené na LV č. 477
20.11.2021Znalecký posudok č. 42/2021, doplnenie 1 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 151 kB]
Doplnenie posúdenia nepeňažného vkladu v znaleckom posudku číslo 42/2021, predmetom ktorého bolo stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti- pozemok parcelné číslo 21357, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1656, obec Bratislava, katastrálne územie Staré Mesto, pre účel bankového a grantového financovania a nepeňažného vkladu do základného imania.
20.11.2021Znalecký posudok č.70/2021 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 3,3 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
novovytvoreného pozemku p.č. 9380/22 v k.ú. Nivy, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27m2, podľa GP č. 55/2021 z pozemku p.č. 9380/8, ktorý je zapísaný na LV č. 1, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
25.10.2021Znalecký posudok č. 136/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 2,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parcelné číslo 677 registra "E" KN v katastrálnom území Ružinv, za účelom odkúpenia spoluvlastníckeho podielu
25.10.2021Znalecký posudok č. 121/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 550 kB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva presahu stavby, týkajúce sa pozemku registra "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21724/14 - zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného na LV č. 1656, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava
25.10.2021Znalecký posudok č. 25/2021 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 920 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemok registra „C“ KN, parc. č. 429/15 o výmere 14 m2 a pozemok parc. č. 429/23 o výmere 9 m2, ktorý vznikol oddelením podľa GP č. 03/2021 od pozemku parc. č. 429/14 o výmere 39 m2, evidované na LV č. 1248 k. ú. Rača, obec Bratislava - m. č. Rača, okres Bratislava III., za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
25.10.2021Znalecký posudok č. 24/2021 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 904 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov reg. "C" KN nachádzajúcich sa v areáli vozovne Hroboňova v k. ú. Staré Mesto, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zapísané na LV č. 1656: parc. č. 4747/1, 4747/3 a 4747/4, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., za účelom vloženia majetku do základného imania spoločnosti.
25.10.2021Znalecký posudok č. 151/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 5,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.4120/274, situovanom mimo zastavaného územia MČ Bratislava - Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV, na ulici Strmý vŕšok, v k.ú.Záhorská Bystrica (zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.1 ako "orná pôda").
20.9.2021Znalecký posudok č. 108/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 218 kB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu na pozemku v k.ú. Vajnory, parc. registra „E“ KN č. 349/2 zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 1207/2021, v prospech žiadateľa o zriadenie vecného bremena

Zobrazených je 25 z celkového počtu 116 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2021

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.