Zmluvy a dohody

 
 
 


 
ZmenenéNázov a anotácia
7.6.2022Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Predmetom zmluvy je poskytnutie audítorských služieb medzi dodávateľom JURA audit, s.r.o. audítorskou spoločnosťou a odberateľom Nadácia mesta Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 25.5.2022
Dátum zverejnenia v centrálnom registri: 7.6.2022
7.4.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200001 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov– transferu pre Nadáciu mesta Bratislava v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 6.4.2022
Dátum zverejnenia v centrálnom registri zmlúv: 7.4.2022
Dátum účinnosti: 8.4.2022
7.3.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086
Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086 medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Občianskym združením WellGiving a ELLMANN. s.r.o. je zmena obsahu zmluvy nasledovne:
a) pôvodný dodávateľ sa nahrádza v plnom rozsahu novým dodávateľom,
b) Článok II bod 1 zmluvy sa dopĺňa o písmeno e) v nasledujúcom znení:
„poskytovanie technickej podpory zamestnancom objednávateľa pri tvorbe a úprave formulárov a využívaní novonaprogramovaných funkcií“,
c) Článok II bod 1 písmeno a) zmluvy sa mení nasledovne:
„webhostingové služby na serveri zdieľanom pre hostovanie webov nepretržite 18 hodín denne; webová aplikácia dodávateľa musí mať pre objednávateľa k dispozícii 3GB diskového priestoru a traffic limit 2GB mesačne“
d) Článok IV bod 1 zmluvy sa mení nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytované služby vo výške 3 000,- EUR (slovom: tritisíc eur) bez DPH ročne.“
2.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. MAGBO2000004 pri zabezpečení činnosti a fungovania Nadácie mesta Bratislavy
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Nadácia mesta Bratislavy

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. MAGBO2000004 pri zabezpečení činnosti a fungovania Nadácie mesta Bratislavy je , že text Článku III. ods. 1, ods. 3, ods. 5 sa mení na upravené znenie, vypúšťa sa pôvodný ods. 7 v zmluve a zároveň dopĺňa ods. 7 o nové znenie: "Hlavné mesto má nárok za všetky činnosti a úkony uskutočňované podľa Zmluvy na odmenu vo výške 1 000
EUR za kalendárny rok, pričom vyššie uvedená odmena je splatná na účet Hlavného mesta, vždy do 30. novembra príslušného kalendárneho roka na základe tejto zmluvy, ktorá je zároveň daňovým dokladom. V prípade, ak odmena nie je účtovaná za celý kalendárny rok má Hlavné mesto nárok na pomernú časť odmeny vypočítanú na základe počtu dní v príslušnom kalendárnom roku.
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 02.12.2021
23.8.2021Memorandum o spolupráci pri realizácii zámeru využitia objektu bývalého Kina Zora na kultúrno-komunitné účely
Predmetom Memoranda je úprava podmienok spolupráce medzi Nadáciou a BKIS pri realizovaní
projektu Kino Zora
Dátum uzatvorenia: 09.07.2021
Dátum zverejnenia: 23.08.2021
8.6.2021Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Predmetom zmluvy je poskytnutie audítorských služieb medzi dodávateľom JURA audit, s.r.o. audítorskou spoločnosťou a odberateľom Nadácia mesta Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 20.5.2021
Dátum zverejnenia: 08.6.2021
6.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2100024 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie – transferu pre Nadáciu mesta Bratislavy v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, na základe písomnej žiadosti Nadácie mesta Bratislava o poskytnutie dotácie
Dátum uzatvorenia zmluvy : 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
24.11.2020ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. MAGBO2000004 pri zabezpečení činnosti a fungovania Nadácie mesta Bratislavy
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Nadácia mesta Bratislavy

Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a fungovania Nadácie prostredníctvom Magistrátu Hlavného mesta a jeho zamestnancov.

Dátum uzatvorenia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 06.03.2020
21.9.2020Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2000014 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie – transferu pre Nadáciu mesta Bratislavy v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. z rozpočtu hlavného mesta na základe písomnej žiadosti.
Dátum uzatvorenia zmluvy : 12.05.2020
Dátum zverejnenia: 12.05.2020
21.9.2020Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb
Predmetom zmluvy je prevádzkovanie webhostingových služieb č. MAGTS2000086 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Občianskym združením WellGiving

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 6.8.2020
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Nadácia mesta Bratislavy > Zmluvy a dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.