Úvery

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
23.9.2021Dodatok č. 3/DZ SKATTB003 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021
6.7.2021Dodatok č. 1 k zmluve o úverovom rámci číslo: 000290/CORP/2020 uzavretý s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Predmetom dodatku č. 1 k zmluve s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je predĺženie lehoty platnosti úverového rámca na dobu neurčitú v rozsahu podmienok daných zmluvou o úverovom rámci č.000290/CORP/2020 zo dňa 16.7.2020 Dodatok bol uzavretý dňa 6.7.2021 v súlade s Uzn. MsZ č. 872/2021 zo dna 24.06.2021.
Číslo zmluvy: 000290/CORP/2020 (MAGTS2000119)
Dátum uzatvorenia: 06.07.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Sekcia financií
3.11.2020Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č 2020/128/0001
Zmluva s Ministerstvom financií SR o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s §13 zák. 523/2004 Z. z. a § 262 ods.1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v sume 9308872,00 eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, uzavretá v súlade s Uzn. MsZ č. 601/2020 zo dňa 22.10.2020.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.10.2020
Účinnosť zmluvy: 31.10.2020 (nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Ministerstvom financií SR v súlade so zák. 211/2000 Z.z. v plat. znení)
Dátum zverejnenia: 03.11.2020 (dňom doručenia zmlúv z MF SR)
17.7.2020Zmluva o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020
Zmluva o úverovom rámci, uzavretá s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s., pobočka zahraničnej banky - úverový rámec v dojednanej sume 10 000 000 EUR

Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2020
Dátum zverejnenia: 17.07.2020
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade so zák. 211/2000 Z.z. v plat. znení
16.7.2020Zmluva o kontokorentnom úvere č. 0338/20/80100
Zmluva o kontokorentnom úvere, uzavretá s Československou obchodnou bankou, a.s. - kontokorentný úver do výšky úverového limitu 10 000 000 EUR

Dátum uzatvorenia: 15.07.2020
Dátum zverejnenia: 16.07.2020
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade so zák. 211/2000 Z.z. v plat. znení
16.7.2020Zmluva o účelovom úvere č. 0339/20/80100
Zmluva o účelovom úvere, uzavretá s Československou obchodnou bankou, a.s. - účelový úver na krytie investičných potrieb do výšky úverového limitu 20 000 000 EUR

Dátum uzatvorenia: 15.07.2020
Dátum zverejnenia: 16.07.2020
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade so zák. 211/2000 Z.z. v plat. znení
27.5.2020Dodatok č.357/CC/7-D3 k Zmluve o úvere č. 357/CC/17
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere zo dňa 29.6.2017, uzavretej so Slovenskou sporiteľňou a.s. - zmena výšky úrokovej sadzby a konečnej splatnosti úverového rámca.

Dátum uzatvorenia: 27.5.2020
Dátum zverejnenia: 27.5.2020
Dátum účinnosti: obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom dlžník preukáže banke zverejnenie Dodatku spôsobom podľa Všeobecných obchodných podmienok Slovenskej sporiteľne a.s.
18.12.2019European investment bank
Účelom rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou je financovanie projektov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
4.10.2019Zmluva o úvere č. 000537/CORP/2019 UniCredit Bank
Účelom úveru je financovanie resp. spolufinancovanie investičných projektov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Dátum zverejnenia: 4.10.2019
27.6.2019Dodatok č.2 o účelovom úvere č. 0858/14/80100 ČSOB
Účelom dodatku je úprava vzájomných záväzkových vzťahov - zmena úročenia a splácania

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 27.6.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Úvery

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.