Zámery 2018

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.1.2019Zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta
Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa ľadové plochy, rozcvičovne a šatňové priestory na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
Dátum zverejnenia: 18.1.2019
6.9.2018Zámer prenajať nehnuteľnosti a pozemky hlavného mesta
Zverejnenie zámeru na schválenie rozšírenia a upresnenia predmetu nájmu v Areáli zdravia Zlaté piesky v nájomnej zmluve č. 42/2010... ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Dátum zverejnenia: 06.09.2018
6.9.2018Zámer prenajať nehnuteľnosti hlavného mesta
Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa ľadové plochy, rozcvičovne a šatňové priestory na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
Dátum zverejnenia: 06.09.2018
16.7.2018Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže - nájom priestoru v podchode na Hodžovom námestí [PDF, 146 kB]
HodzovoNamestie_NP_1_30_
Hlavné mesto SR Bratislava ruší obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.30 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
13.7.2018Zverejnenie výsledkov OVS na nájom nebytových priestorov - podchod Hodžovo námestie
Hlavné mesto SR Bratislava ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej v súlade s § 9a ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje víťazov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave
13.7.2018Prenájom voľných parkovacích státí - vnútroblok Suché mýto - Veterná
Hlavné mesto SR Bratislava uverejňuje svoj zámer prenajať časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto formou priameho nájmu, a to nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. č. 3284/29, LV č. 1656, vo vnútrobloku ulíc Suché mýto – Veterná, na dobu neurčitú, za účelom užívania 5 parkovacích státí pre osobné motorové vozidlá
13.7.2018Prenájom voľných nebytových priestorov - garážové stojiská - výsledky ponukového konania
Hlavné mesto Bratislava v súlade s ust. §9a ods.1 a ods. 5 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory a to garážové stojiská nachádzajúce sa v objekte na Bajzovej 8/A , na Námestí M. Benku 1-16, na Jurigovom námestí, na Tománkovej ul., na Jasovskej ulici 6-8 v Bratislave

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 26.3.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2018

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.