Znalecké posudky 2018

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 72 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
17.10.2018Znalecký posudok č. 54/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 443 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 1025/12, podľa geometrického plánu číslo 6/2017, obec Bratislava, katastrálne územie Záhorská Bystrica, pre účel zamýšľaného prevodu.
17.10.2018Znalecký posudok č. 80/2018 - PATRIA, s.r.o. [PDF, 2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č. 563/12 v k.ú. Dúbravka, Bratislava m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV zapísaného na List vlastníctva č.847
17.10.2018Znalecký posudok č. 194/2018 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 3,8 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty (vecné bremeno) nehnuteľnosti, a to: určenie odplaty za zriadenie vecného bremena, práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku „E“, parc. č. 890 a novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 1945/7 podľa GP č. 16/2018, ul. Ostružinová, okres Bratislava II, obec BA-m.č. VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa, na LV č. 270, pozemky p. č. 1945/7, záhrady vo výmere 18 m2, parc. č. 1946/6, záhrady vo výmere 36 m2, parc. č. 1948/6, záhrady vo výmere 6 m2, spolu 60 m2
17.10.2018Znalecký posudok č. 115/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 530 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: novovzniknutý pozemok „KN C“ parc. č. 891/289, k.ú. Rača, ktorý vznikol odčlenením od parc. „KN E“ č. 748/1, k..ú. Rača na základe geometrického plánu č. 35/2018, pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti
17.10.2018Znalecký posudok č. 70/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 295 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, na pozemku v Bratislave - parc. č. 4289/38 v k.ú. Staré Mesto, ktorý vznikol z pozemku parc. č. 4289/16, zapísaného na LV č. 10 vo vlastníctve hlavného mesta, pre účely zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu a stavby komunikácie, podľa GP č. 8/2018.
17.10.2018Znalecký posudok č. 77/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 201 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu pôsobiaceho in rem, cez časti parciel č. 4880, 4921/22, 4917, 4918, 4876 v k.ú. Petržalka, vytvorené podľa Geometrického plánu č. 534/17 zo dňa 10.10.2017 v prospech každodobého vlastníka parciel č. 4892 a 4893 v k.ú. Petržalka.
17.10.2018Znalecký posudok č. 76/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 215 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu pôsobiaceho in rem, cez časti parciel č. 4886, 4885, 4884/1, 4884/2, 4882 v k.ú. Petržalka, vytvorené podľa Geometrického plánu č. 534/17 zo dňa 10.10.2017 v prospech každodobého vlastníka parciel č. 4892 a 4893 v k.ú. Petržalka.
11.10.2018Znalecký posudok č. 81/2018 - PATRIA, s.r.o. [PDF, 3,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č. 781 v k.ú. Jarovce, Bratislava m.č. Jarovce, okres Bratislava V, zapísaného na List vlastníctva č. 1
11.10.2018Znalecký posudok č. 27/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 312 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorenom pozemku parcelné číslo 8509/6, v zmysle geometrického plánu číslo 137/2017, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
11.10.2018Znalecký posudok č. 28/2018 - Ing. Juraj Talian [PDF, 361 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 1420/1, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1469, obec Bratislava, katastrálne územie Čunovo, pre účel majetkoprávneho usporiadania.
11.10.2018Znalecký posudok č. 58/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 355 kB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu peši, prejazdu motorovými vozidlami a uloženia inžinierskych sietí, na pozemku v Bratislave v k.ú. Trnávka, parc. č. 22140/1 v rozsahu podľa GP 1831012/2018.
10.10.2018Znalecký posudok č. 1/2018 - Ing. Barbara Chamulová, PhD. [PDF, 1,5 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - stavby so súpisným číslom č. 3279 - "Braník" na pozemku parcelné číslo 2276, k. ú. Petrţalka, obec Bratislava - MČ Petrţalka, okres Bratislava V, vrátane pozemku, registra "C" KN, parc. č. 2276 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 903 m2, k. ú. Petrţalka, obec Bratislava - MČ Petrţalka, okres Bratislva V zapísaných na liste vlastníctva č. 1
10.10.2018Znalecký posudok č. 35/2018 - Ing. Barbara Chamulová, PhD. [PDF, 1,2 MB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku reg. "C" KN parc. č. 19179/27 - záhrada vo výmere 396 m2, k. ú. Rača, obec BA - m. č. Rača, okres Bratislava III zapísaného na LV č. 1628 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava
10.10.2018Znalecký posudok č. 21/2018 - CENEKON, a.s. [PDF, 299 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena - strpenie komunikácie na novovytvorenom pozemku v k. ú. Lamač. p. č. 642/97 - vodná plocha vo výmere 26 m2, k. ú. Lamač, odčlenenom GP č. 34-1/2016 od pozemku reg. "E" parc. č. 3235/4, LV č. 1
10.10.2018Znalecký posudok č. 26/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na pozemku reg. E KN parcelné číslo 22298/4 a pozemku reg. C KN parcelné číslo 18346‐ diel 2, v zmysle geometrického plánu číslo 4/2018, obec Bratislava, katastrálne územie Vinohrady, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
10.10.2018Znalecký posudok č. 96/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 586 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - rekreačná chata súp. č. 335, s príslušenstvom na pozemku parc. č. 2302/43, k.ú. Lošonec, obec Lošonec, okres Trnava, zapísaná na LV 1068, k.ú. Lošonec pre účel majetkoprávneho vyporiadania
10.10.2018Znalecký posudok č. 4/2018 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 4,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „C“ KN v k.ú. Rača, parc.č. 9286 - ostatné plochy vo výmere 60 m2, LV č. 10625 v prospech oprávnených z vecného bremena.
10.10.2018Znalecký posudok č. 46/2018 - PATRIA, s.r.o. [PDF, 1 MB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena - presah strechy, na pozemku EKN parc.č. 715/102 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 3758 v rozsahu dielu 1 vo výmere 3 m2 vyčleneného geometrickým plánom č. 8/2017 v obci Bratislava - m.č. Lamač, k.ú. Lamač pre účel zriadenia vecného bremena
10.10.2018Znalecký posudok č. 127/2018 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 67 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to: Pozemky p. č. 23073/1, 36, 23072, 23073/2, 3, 5, 6, 7, 35, 17072/2, ul. Stará Vajnorská č. 12, okres Bratislava III, obec BA-m.č. NOVÉ MESTO, k. ú. Nové Mesto, na LV č. 5567. Za účelom prevodu pozemkov.
23.8.2018Znalecký posudok č. 69/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 592 kB]
Stanovenie výšky bežného (trhového) nájomného, resp. odplaty za užívanie pozemkov v Bratislave, vo vlastníctve hlavného mesta - parc. č. 2520/3 v k.ú. Dúbravka a parc. č. 2525/2 v k.ú. Karlova Ves, na ktorých je stavba s.č. 3096, za obdobie od 13.05.2013 do 31.10.2017.
16.7.2018Znalecký posudok č. 37/2018 - Doc. Ing. Naďa Antošová [PDF, 256 kB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
· stavby objektu bytového domu súp. číslo 283 na pozemku parc. č. 885/12 katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres
Bratislava I
· pozemku na p.č. 885/13 katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I, v lokalite „Bratislavské podhradie – Vydrica“.
16.7.2018Znalecký posudok č. 41/2018 - PATRIA, s.r.o. [PDF, 262 kB]
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nebytového priestoru č. 906 vo výmere 151,19 m² na prízemí bytového domu na Panskej ulici č. 2 so súpis. č. 242, umiestneného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 315, k. ú. Staré Mesto, obec BA - m.č. Staré Mesto, zapísané na LV č. 6510 pre účely vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj
16.7.2018Znalecký posudok č. 22/2018 - Ing. Barbara Chamulová [PDF, 1,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" KN parc. č. 21293/16 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 172 m2 v k. ú. Staré Mesto, obec BA - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I, vytvoreného podľa geometrického plánu GP č. 32/2018 úradne overeným dňa 10.04.2018 z časti pozemkov parc. č. 21293/16 a 21293/18, k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1656 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
16.7.2018Znalecký posudok č. 39/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 4,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave na Saratovskej ulici, parc. č. 3423/79 – ostatné plochy o výmere 1318 m2 a parc. č. 3423/81 – ostatné plochy
o výmere 116 m2, zapísané na LV č. 847 v k. ú. Dúbravka, za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
16.7.2018Znalecký posudok č. 38/2018 - PATRIA, s.r.o. [PDF, 2,8 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" v k.ú. Nivy parc.č. 22198/3, 22198/6, 22198/8 a 22198/9 zapísaných na List vlastníctva č. 797 a pozemkov registra "C" v k.ú. Nivy parc.č.15403/5, 23014/15 a 23014/14 odčlenené geometrickým plánom č.533/17 vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislava

Zobrazených je 25 z celkového počtu 72 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 19.2.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2018

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.