Darovacie zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 47 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
15.6.2022Darovacia zmluva
Darovacia zmluva, ktorej predmetom je darovanie projektovej dokumentácie k novej električkovej trati v úseku Prístavná a úseku Košická
Číslo zmluvy: MAG 342335/2022
Dodávateľ: J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35712155
Dátum uzatvorenia: 14.06.2022
Cena: 40.000,- eur
Projektová kancelária- Magistrát
25.5.2022Darovacia zmluva
Darovacia zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie finančného daru na účely zabezpečenia potrieb Veľkokapacitného centra na Bottovej 7.
Číslo zmluvy: MAG254966/2022
Dodávateľ: Nadácia ESET, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 422 589 10
Dátum uzatvorenia: 12.05.2022
Cena: 50 000.- eur
Útvar správy mestských podnikov
17.5.2022Darovacia zmluva
Dar hlavnému mestu v podobe 7 ks TV obrazoviek pre účely využitia pre klientov v projektoch krízového ubytovania a dostupného bývania.
Bezodplatná darovacia zmluva
Číslo zmluvy: MAG 91424/2022
Dodávateľ: Accenture, s.r.o. , Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Cena: 0,- eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Sekcia sociálnych vecí
17.5.2022Darovacia zmluva
Dar hlavnému mestu v podobe daru 14 ks vyradených monitorov pre účely využitia pre klientov a pracovníkov mestského útulku a pre klientov nájomných bytov v rámci projektov bývania.
Bezodplatná darovacia zmluva
Číslo zmluvy: MAG 86010/2022
Dodávateľ: Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o., Nám.SNP 10, 814 65 Bratislava
Cena: 0,- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Sekcia sociálnych vecí
9.3.2022DAROVACIA ZMLUVA
Predmetom darovacej zmluvy sú hnuteľné veci nachádzajúce sa v objektoch areálu bývalého SOU energetického v k.ú. Záhorská Bystrica, ktorý hlavné mesto nadobudlo na základe zámennej zmluvy č. 038801402100.
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.1.2022Darovacia zmluva
Darovacia zmluva medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Eurovea 2, s.r.o. na poskytnutie daru - historického železného plotu z 19. storočia
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
3.9.2021DAROVACIA ZMLUVA
Použitie daru na náklady spojené s obstarávaním lavičiek, ktoré sú súčasťou nového mestského mobiliáru
Číslo zmluvy: MAG21566
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 03.09.2021
Dátum účinnosti: 04.09.2021
Oddelenie správy komunikácií
5.8.2021DAROVACIA ZMLUVA
DAROVACIA ZMLUVA - Predmetom zmluvy je poskytnutie 2x hmyzí hotel.
Cena: 0 eur
Číslo zmluvy: MAGBO2100046
Dátum uzatvorenia: 05.08.2021
Dátum zverejnenia: 05.08.2021
Dátum účinnosti: 06.08.2021
Dátum platnosti: 05.09.2021
Sekcia životného prostredia
21.12.2020Darovacia zmluva
Predmetom zmluvy je darovanie, t.j. bezodplatný prevod vlastníctva k hnuteľných veciam, ktoré sú bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Dátum uzatvorenia: 11.12.2020
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
Zmluvná strana: Nadácia Pontis
Dátum účinnosti: 22.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
8.10.2020Darovacia zmluva
Za podmienok uvedených v tejto Zmluve, Darca týmto daruje Obdarovanému peňažný dar vo výške 100.000 EUR. Obdarovaný použije Dar najmä na náklady spojené s realizáciou revitalizácie Blumental parku na Radlinského ulici v Bratislave.
Typ: Táto Darovacia zmluva (ďalej ako "Zmluva") je uzatvorená v zmysle ustanovení § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Občiansky zákonník")
Predmet zmluvy: Za podmienok uvedených v tejto Zmluve, Darca týmto daruje Obdarovanému peňažný dar vo výške 100.000 EUR. Obdarovaný použije Dar najmä na náklady spojené s realizáciou revitalizácie Blumental parku na Radlinského ulici v Bratislave
Dátum uzatvorenia: 8.10.2020
Dátum zverejnenia: 8.10.2020
Dodávateľ: Swiss Re
Dátum účinnosti: 9.10.2020
Dátum platnosti do: 02/2021
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
20.9.2018Darovacia zmluva
Predmetom darovania podľa tejto Zmluvy je 80 (osemdesiat) kusov klasických (analógových) dokovacích staníc špecifikovaných v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve, pričom predmetom darovania podľa tejto Zmluvy nie je Elektronika
Zmluvná strana: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 07.09.2018
Dátum zverejnenia: 20.09.2018
Dátum účinnosti: 21.09.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
25.1.2016Darovacia zmluva
Dohoda darcu a obdarovaného o darovaní finančných prostriedkov vo výške 30 000,- eur na účely financovania investičných projektov v pôsobnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy súvisiace s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie
Dátum zverejnenia: 25.1.2016
25.1.2016Darovacia zmluva
Bezplatné ponechanie sumy 500 000,- eur za účelom financovania projektov v pôsobnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy súvisiacich s prípravou predsedníctva SR v Rade Európskej únie v hlavnom meste SR Bratislave. Dátum uzatvorenia: 19.1.2016
Dátum zverejnenia: 25.1.2016
25.1.2016Darovacia zmluva
Dohoda darcu a obdarovaného o darovaní finančných prostriedkov vo výške 200 000,- eur na účely financovania investičných projektov v pôsobnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy súvisiace s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie
Dátum zverejnenia: 25.1.2016
22.8.2019Darovacia zmluva – 1 ks multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s.
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok HMBA bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavuje 1 kus multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov umiestneného v AS Bottova
Dátum uzatvorenia: 14.08.2019
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
22.8.2019Darovacia zmluva – 1 ks multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s.
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok HMBA bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavuje 1 kus multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov umiestneného podchode na Trnavskom mýte
Dátum uzatvorenia: 14.08.2019
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
13.12.2017Darovacia zmluva – 2 ks autobusov pre DPB, a.s.
Číslo z ekon. systému NORIS: MAGBO1700030
Stručný popis: Predmetom Zmluvy je záväzok HMBA bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavujú 2 kusy autobusov Irisbus Iveco CROSSWAY.
Názov prílohy: Darovacia zmluva – 2 ks autobusov pre DPB, a.s.
Názov sekcie: Sekcia dopravy
Zodpovedná osoba: Ing. Rastislav Gombala
Dátum zverejnenia: 13.12.2017
2.10.2019Darovacia zmluva – 2 ks multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s. (umiestneného v Tesco Zlaté piesky a Tesco Lamač)
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok HMBA bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s..
Dar predstavuje 2 kusy multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov umiestnených v Tesco Zlaté piesky a Tesco Lamač
Dátum uzatvorenia: 04.07.2019
Dátum zverejnenia: 01.10.2019
28.6.2019Darovacia zmluva – 7 ks multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s.
Darovacia zmluva – 7 ks multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s. (umiestnených v predajných priestoroch spoločnosti BILLA s.r.o.).
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavuje 7 kusov multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov umiestnených v predajných priestoroch spoločnosti BILLA s.r.o..
Dátum uzatvorenia: 28.06.2019
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
29.1.2016Darovacia zmluva - EXIMBANKA SR
Predmetom zmluvy je záväzok darcu darovať obdarovanému peňažný dar v sume 70.000,- Eur v súlade s uznesením vlády č. 704/2015 zo dňa 16.12.2015 a rozhodnutím Ministerstva financií SR č. 531/2016 zo dňa 08.01.2016.
Zverejnené dňa: 29.01.2016
16.6.2021Darovacia zmluva - IKEA Bratislava
Predmetom zmluvy je darovanie Ikea výrobkov, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Číslo zmluvy: 213D10007
Dátum uzatvorenia: 17.02.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Sekcia sociálnych vecí
2.2.2016Darovacia zmluva - Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Predmetom zmluvy je záväzok darcu darovať obdarovanému peňažný dar v sume 12 000 000,- EUR v súlade s uznesením vlády SR č. 704/2015 zo dňa 16.12.2015 a rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č. 14332/2016-1000-03760 zo dňa 25.1.2016.
Dátum zverejnenia: 2.2.2016
18.10.2021Darovacia Zmluva - Swiss Re
Darovacia zmluva na náklady spojené s údržbou a starostlivosťou o vzrastlé platany vysadené v máji 2021 na Trnavskom mýte v Bratislave, v rámci projektu Bratislavy, hlavného mesta SR s názvom "Živé miesta"
Dátum uzatvorenia: 18.10.2021
Dátum zverejnenia: 18.10.2021
Dátum účinnosti: 19.10.2021
29.10.2014Darovacia zmluva č. MsP/14/00026 - kôň
Darovacia zmluva č. MsP/14/00026 uzatvorená 27.10.2014 medzi darcom Petrom Petrovičom, byt. Mariánska 12 Bratislava a obdarovaným Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je bezodplatné prenechanie koňa Refuse To Play, anglický plnokrvník obdarovanému do je výlučného vlastníctva, pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená 29.10.2014.
14.12.2021Darovacia zmluva č. MsP/21/00070 [PDF, 446 kB]
Darovacia zmluva uzatvorená medzi darcom BPS PARK, a.s., Námestie SNP 14, 81106 Bratislava a obdarovaným Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: 2 ks. fotoaparátov zn. Canon.
Cena: 0 €, hodnota daru 618 €.
Dátum zverejnenia: 14.12.2021.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 47 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 24.6.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Darovacie zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.