Znalecké posudky 2014

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 112 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
12.1.2015Znalecký posudok číslo 59/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 914/4, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m. č. Devín, k. ú. Devín pre účel prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
7.11.2014Znalecký posudok číslo 99/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku C - KN parc. č. 1007/126 v zmysle GP č. 30017/14, katastrálne územie Rača, obec BA-m.č. Rača, okres Bratislava III.
6.11.2014Znalecký posudok číslo 106/2014 - Ing. Dagmar Jančovičová
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, prechodu a prejazdu a pozemku parc.č 1204/30, k.ú. Devín, okres Bratislava IV, evidovanom na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v prospech vlastníkov pozemkov parc.č. 1218/7, 1230/4,7,8,11,14,17 a vlastníkov stavieb so súp.č. 3788 na parc.č. 1230/7,8 a súp.č. 3789 na parc.č. 1230/11,14,17 pre účel jednorázovej odplaty.
31.10.2014Znalecký posudok číslo 234/2014 - Ing. Ladislav Augustinič
Vo veci: vyčíslenia hodnoty vecného bremena spočívajúce v povinnosti strpieť na časti nehnuteľnosti:
- prechod peších osôb a prejazd motorových vozidiel oprávneného z vecného bremena
Pre časti pozemkov parcely registra C KN č. 1437/49 – diel č. 1 a 1438 – diel č. 3 v zmysle geometrického plánu č. 74/2014 na zriadenie vecného bremena práva prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom na pozemky registra CKN p.č. 1437/49 a 1438 k.ú.Dúbravka, obec BA-m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV, Bratislavský kraj.
22.10.2014Znalecký posudok číslo 286/2014 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 1092, k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava mestská časť Karlova Ves, obec Bratislava IV pre účel zamýšľaného prevodu.
17.10.2014Znalecký posudok číslo 16/2014 - Ing. Vladimír Novák
Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti novovytvorených pozemkov registra „C“ KN: parcely č. 1750/10 – zastavané plochy o výmere 4 m2, k. ú. Staré Mesto; parcely č. 1750/11 – zastavané plochy o výmere 48 m2, k. ú. Staré Mesto; parcely č. 1750/13 – záhrady o výmere 21 m2, k. ú. Staré Mesto.
14.10.2014Znalecký posudok číslo 42/2014 - Ing. Ivana Cihová
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby, bez súp.č., na pozemku parc.č. 617, a pozemku parc.č. 617 na Medveďovej ulici, v katastrálnom území Petržalka v Bratislave v mestskej časti Petržalka pre účely prevodu vlastníckeho práva.
7.10.2014Znalecký posudok číslo 295/2014 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 21928/3, k.ú. Nivy, obec Bratislava mestská časť Ružinov, obec Bratislava II pre účel zamýšľaného prevodu.
2.10.2014Znalecký posudok číslo 80/2014 - ÚEOS Komercia, a.s.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Nivy, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 9380/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, zapísaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
2.10.2014Znalecký posudok číslo 77/2014 - ÚEOS Komercia, a.s.
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“ v k.ú. Karlova Ves, zapísaných na LV č. 46: parc. č. 3888/26 - vodné plochy vo výmere 88 m2, parc. č. 3888/34 - vodné plochy vo výmere 635 m2, parc. č. 3888/197 - vodné plochy vo výmere 12 m2,, parc. č. 3888/198 - vodné plochy vo výmere 7 m2, parc. č., 3888/207 - vodné plochy vo výmere 392 m2, parc. č. 3888/208 - vodné plochy vo výmere 35 m2, parc. č. 3888/34 - vodné plochy vo výmere 88 m2, parc. č. 3888/40 - zastavané plochu a nádvoria vo výmere 13 105 m2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, účel: prevod nehnuteľnosti.
29.9.2014Znalecký posudok číslo 15/2014 - Ing.arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov parc. č. 2697/22,23 k. ú. Vajnory, obec Bratislava - m. č. Vajnory, okres Bratislava III, Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemkov podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
29.9.2014Znalecký posudok číslo 14/2014 - Ing.arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov parc. č. 5934/2,3,15 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II, Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemkov podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
26.9.2014Znalecký posudok číslo 33/2014 - FINDEX s.r.o.
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nebytového priestoru č. 12 - 801 v suteréne bytového domu s.č. 241 na Panskej ulici č. 4 v Bratislave, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a so spoluvlastníckym podielom k pozemku parcelné číslo 316/1 a 316/2, evidované na LV č. 6449, k.ú Staré Mesto, pre účel zamýšľaného predaja.
26.9.2014Znalecký posudok číslo 82/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 5018/318, katastrálne územie Ružinov, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II.
24.9.2014Znalecký posudok číslo 197/2014 - Ing. Ladislav Augustinič
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc.č. 22225/11 v k.ú. Trnávka v zmysle geometrického plánu č. 567/14 a pozemku parc.č. 22225/24 k.ú. Trnávka, BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II.
24.9.2014Znalecký posudok číslo 196/2014 - Ing. Ladislav Augustinič
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov parc.č. 2697/26 a 2697/27 v k.ú. Vajnory, obec BA-m.č. Vajnory, okres Bratislava III v zmysle geometrického plánu č. 30005/2014 úradne overený pod č. 1859/2014.
23.9.2014Znalecký posudok číslo 12/2014 - Ing.arch. Dagmar Jurovatá
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena – práva stavby kanalizačnej šachty na časti pozemku registra "C" parc. číslo 263/4 o výmere 2m2 a v práve uloženia kanalizačnej prípojky na častiach pozemkov registra "C" parc. číslo 263/3 a 263/4 o spoločnej výmere 2m2 v katastrálnom území Čunovo, mestská časť Čunovo, okres Bratislava V. Pozemky nie sú evidované na liste vlastníctva, tvoria časti pozemku registra "E" parcelné číslo 830/1 zapísaného na liste vlastníctva č. 767 podľa geometrického plánu č. 27/2014.
23.9.2014Znalecký posudok číslo 4/2014 - Ing. Vladimír Novák
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena – prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela č. 4508 – vinice a celkovej výmere 32 477 m2, nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce, k. ú. Vinohrady, obec Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, list vlastníctva č. 3610 a to v diele č.1 vo výmere 166 m2 podľa GP č. 609/2013, vyhotoveného spoločnosťou GEOMAP, s.r.o., úradne overeného dňa 21.3.2014 pod č. 563/14.
17.9.2014Znalecký posudok číslo 6/2014 - Ing. Igor Jirkovský
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku č.p. 1964/20 v k.ú. BA - Staré Mesto pre účely odpredaja, súkromnému záujemcovi.
8.9.2014Znalecký posudok číslo 78/2014 - Ing. Dagmar Jančovičová
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 3651/461 spolu o výmere 125m2, podľa GP č. 10-2014 z pozemku registra ,,C" parc.č. 3651/1 na LV č. 46, k.ú. Karlová Ves, obec BA-m.č. Karlová Ves, okres Bratislava IV, pre účel predaja.
4.9.2014Znalecký posudok číslo 9/2014 - Ing.arch. Dagmar Jurovatá
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez novovytvorené pozemky parcelné číslo 19239/16,17,18,19,20,21 a 19243/127,128,129, v katastrálnom území Vinohrady, mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, evidované na liste vlastníctva č. 6747 podľa geometrického plánu č. 19/2014.
2.9.2014Znalecký posudok číslo 110/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č.5311/27 na Komárovskej ulici v Bratislave - mestskej časti Podunajské Biskupice, v k.ú.Podunajské Biskupice (zapísaný na LV č.1395), pre účely prevodu vlastníckych práv.
2.9.2014Znalecký posudok číslo 70/2014 - ÚEOS Komercia, a.s.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností k predaju v k.ú. Nové Mesto parc.č. 11921/67 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 (ev. list č. 2578), parc.č. 11921/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m2 (ev. list č. 4633) a parc.č. 11921/70 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2 (ev. list č. 6) vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
26.8.2014Znalecký posudok číslo 265/2014 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovzniknutých pozemkov parc.č. 3481/163, 3481/164, k.ú. Dúbravka, obec Bratislava mestská časť Dúbravka, obec Bratislava IV (podľa GP č.73/2014 vypracovaného firmou Filip Fronc - GEOMEP, s.r.o.) pre účel zamýšľaného prevodu.
26.8.2014Znalecký posudok číslo 7/2014 - Ing. Vladimír Novák
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 1072 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 282 m2, zapísaného na LV č. 1748 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Na pozemku sa nachádza stavba cukrárne "Labužník" so súp. č. 2579, zapísaná na LV č. 2117, ktorá nie je súčasťou ohodnotenia.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 112 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.1.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.