Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.6.2022Zmluva o dielo
Rekonštrukcia osvetlenia na Námestí slobody.
Úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s dielom podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, zhotovenie a odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy a zaplatenie ceny za dielo podľa tejto Zmluvy.
Číslo zmluvy: MAGSP2200035
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava, IČO 53 684 141
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 924 145,92
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
2.6.2022DODATOK č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900002
Na základe preukázateľného zvýšenia nákladov pri poskytovaní prác stavebnej produkcie sú zhotovitelia oprávnení upraviť jednotkové ceny uvedené v Cenníku prác - prílohe č. 2 vo výške +15%.
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2200025
Dodávateľ: Zhotoviteľ č. 1: Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35943653; STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282; Zhotoviteľ č. 2: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 36740519; HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 44298170
Cena: 32 264 141,72 EUR
Dátum uzatvorenia: 01.06.2022
Oddelenie správy komunikácií
12.5.2022Zmluva o dielo MAGSP2200019
Zmluva o dielo na stavebné práce. Predmetom zmluvy sú stavebné práce: Revitalizácia parku Motýlia lúka, k.ú. MČ Dúbravka.
Číslo zmluvy: MAGSP2200019
Dodávateľ: TravnikServis s.r.o., Školská 268, 900 41 Rovinka, IČO: 46 769 293
Cena: 114449,45 eur mesačne
Dátum uzatvorenia: 10.05.2022
Sekcia výstavby
9.5.2022Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa
Číslo zmluvy: MAG 195313/2022
Dodávateľ: KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, IČO: 35943301
Cena: 10 183 621,93
Dátum uzavretia: 06.05.2022
9.5.2022Oprava obytných buniek a obnova stien v Centre pre deti a rodiny Repuls
Číslo zmluvy: MAGSP2200018
Dodávateľ: ProBuild SK, s.r.o., Čulenova 5, 811 09 Bratislava, IČO:53948858
Cena: 147816,48
Dátum uzavretia: 28.04.2022
6.5.2022Rámcová dohoda MAGSP2200017 na "Bežné opravy a údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku hlavného mesta"
Rámcová dohoda MAGSP2200017 na "Bežné opravy a údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku hlavného mesta"
Bežné opravy a údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku hlavného mesta
Číslo zmluvy: MAGSP2200017
Dodávateľ: ENCOREX, s.r.o., Martiny, s.r.o., FENSTER HAUS, a.s.
Cena: 3600000,- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Sekcia správy nehnuteľností
6.5.2022"Modernizácia trolejbusových tratí Záhradnícka-Karadžičova"
Zmluva o dielo k projektu "Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka-Karadžičova"
Predmetom zmluvy sú stavebné práce pre projekt "Modernizácia trolejbusových tratí Záhradnícka-Karadžičova"
Číslo zmluvy: MAGSP2200023
Dodávateľ: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s., Račianska č. 162, 831 054 Bratislava, IČO: 31322999
Cena: 768 755,36 EUR s DPH
Dátum uzatvorenia: 28.04.2022
Sekcia výstavby - oddelenie dopravných stavieb
6.5.2022"Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova-Jelačičova-Žellova"
Zmluva o dielo k projektu "Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka-Karadžičova
Predmetom zmluvy sú stavebné práce pre projekt "Modernizácia trolejbusových tratí Miletčova-Jelačičova-Žellova"
Číslo zmluvy: MAGSP2200022
Dodávateľ: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s., Račianska č. 162, 831 54 Bratislava, IČO: 31322999
Cena: 374 885,18 EUR s DPH
Dátum uzatvorenia: 28.04.2022
Sekcia výstavby - oddelenie dopravných stavieb
26.4.2022Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Vrakuňská cesta
REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V BRATISLAVE 2021
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa riadne a včas dielo „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 2021 — Časť 2: Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Vrakuňská cesta, Bratislava II"
Číslo zmluvy: MAGTS2200121
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Cena: 326 782,37 €
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Oddelenie cyklodopravy
26.4.2022Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Račianska ulica, Bratislava III.
REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V BRATISLAVE 2021
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa riadne a včas dielo „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 2021 — Časť 1: Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Račianska ulica, Bratislava III“,
Číslo zmluvy: MAGTS2200120
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Cena: 306 193,34 €
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Oddelenie cyklodopravy
26.4.2022Zmluva o dielo_Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Kutlíkova ulica, Bratislava V.
REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V BRATISLAVE 2021 — Časť 3
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa riadne a včas dielo „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 2021 — Časť 3: Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Kutlíkova ulica, Bratislava V.“,
Číslo zmluvy: MAGTS2200122
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518
Cena: 204 817,94 €
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Oddelenie cyklodopravy
20.4.2022Zmluva o dielo č. MAGSP2200016
Zmluva o dielo č. MAGSP2200016
Číslo zmluvy: MAGSP2200016
Dielo: "Osvetlenie vybraných priechodov pre chodcov"
Dodávateľ: ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Cena: 209 990,78 €
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
20.4.2022Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. MAGSP2200015
Dielo: "Rekonštrukcia VO na Balkánska - Rusovce"
Cena: 419 926,93€
Dodávateľ: ELTODO SK, a.s., Mokráň záhoň, 821 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
14.4.2022Zmluva o dielo č. MsP/22/00016
Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom Hlavné mesto SR Bratislava a zhotoviteľom Liberty Global Invest s.r.o., Východná 2338/21, 91108 Trenčín.
Predmet zmluvy: Rekonštrukcia priestorov MsP, Gunduličova č. 10, Bratislava.
Cena: 26.689,67 € s DPH
Dátum zverejnenia: 14.04.2022.
12.4.2022Zmluva o dielo č. MAGSP2200012
Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície
Cena: 530 649,12 Eur
Dodávateľ: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s., Račianska 162, 831 54 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Dátum zverejnenia: 12.04.2022
Dátum účinnosti: 13.04.2022
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
8.4.2022Dodatok č. 1, MAGSP2100072 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100016 „Mestský park v Karlovej Vsi“
Dodatok č. 1, MAGSP2100072 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100016 „Mestský park v Karlovej Vsi“ - stavebné práce
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100016 „Mestský park v Karlovej Vsi“ - dodatok k Zmluve zohľadňuje nové požiadavky na Zhotoviteľa, ktoré oddialili termín začatia a ukončenia stavebných prác a navýšili cenu za dodanie diela, ktoré bolo predmetom Zmluvy. Z uvedeného dôvodu berúc do úvahy nevyhnutné zabezpečenie zhotovenia Diela bezpečného pre užívanie verejnosťou sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutého znenia Zmluvy.
Cena: 390 366,97 eur s DPH
Dodávateľ: TravnikServis s.r.o., Školská 268, 90041 Rovinka, IČO: 46769293
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Doba platnosti: 30.04.2022
Oddelenie tvorby mestskej zelene
8.4.2022Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. MAGSP2200013
Úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s dielom "Modernizácia verejného svetlenia na vybraných hlavných ťahoch".
Cena: 697 959,26 € s DPH
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská 3/A 841 04 Bratislava, IČO: 53 684 141
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
1.4.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021
MAGSP2200014
postúpenie a prevzatie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo
Dátum uzatvorenia: 24.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.04.2022
Dátum účinnosti: 02.04.2022
31.3.2022ZUŠ Daliborovo námestie - elokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - asanácia rampy a oprava terasy
ZoD - asanácia rampy a oprava terasy - projektová dokumentácia, inžiniering a realizácia úracích, montážnych a stavebných prác
Dodávateľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín – Mliečno, IČO: 46059105
Cena: 81.000 €
Číslo zmluvy: MAGSP2200009
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Dátum účinnosti: 01.04.2022
Doba platnosti: 20.11,2022
Sekcia výstavby, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
30.3.2022Zmluva o dielo - stavebné práce
Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves
Dodávateľ: ROSASPOL s.r.o., Vajanského 1772/3, 955 01 Topoľčany, IČO: 36559709
Cena: 126 123,24 €
Číslo zmluvy: MAGSP2100076
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 30.03.2022
Dátum účinnosti: 31.03.2022
Dátum platnosti: 30.05.2022
Sekcia výstavby, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
29.3.2022Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Podzemné garáže Uršulínska 2 - odstránenie zatekania
Dodávateľ: littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, 82106 Bratislava, IČO: 44768575
Cena: 54576,05 eur
Číslo zmluvy: MAGSP2200011
Dátum uzatvorenia: 28.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Sekcia správy nehnuteľností
17.3.2022Dodatok č.1 MAGSP2100082 k zmluve o dielo
Práce naviac
Dodávateľ: MATEP, spol. s.r.o, Pribylinská 2 , 831 04 Bratislava, IČO: 17 055 369
Cena: 32 340 EUR s DPH
Číslo zmluvy: MAGSP2100082
Dátum uzatvorenia: 14.03.2022
Dátum zverejnenia: 17.03.2022
Dátum účinnosti: 18.03.2022
Sekcia výstavby
17.3.2022Revitalizácia parku Dunajská
Zmluva o dielo - stavebné práce
Číslo zmluvy: MAGSP2200008
Cena: 209 347, 15 EUR s DPH
Dodávateľ: ROSASPOL, s.r.o, Vajanského 1772/3, 955 01 Topoľčany, IČO : 36 559 709, ĎIČ : 2021815213
Dátum uzatvorenia: 10.03.2022
Dátum zverejnenia: 17.03.2022
Dátum účinnosti: 18.03.2022
Sekcia výstavby
3.3.2022Rámcová dohoda
Rozvoj Metropolitnej optickej siete Hlavného mesta Bratislava
Dodávateľ: OTNS, a. s. , ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s., SITEL s.r.o., Slovanet, a. s.
Cena: 774557 eúr
Číslo zmluvy: MAGSP2200007
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 03.03.2022
Dátum účinnosti: 04.03.2022
Sekcia informatiky, dát a inovácií
2.3.2022Rámcová dohoda na zabezpečenie udržateľnosti a prevádzky podchodov, technologických zariadení v podchodoch a na komunikáciách na území Bratislavy
Zabezpečenie udržateľnosti a prevádzky podchodov, technologických zariadení v podchodoch a na komunikáciách na území Bratislavy.
Predmetom Rámcovej dohody je uskutočnenie vybraných stavebných prác vrátane súvisiacich služieb a poskytnutie prevádzkových, udržiavacích a čistiacich služieb
Cena: 7 639 840,00
Dodávateľ 1: Martiny s.r.o., Kaštieľska 12, 821 05 Bratislava, IČO:44723024
Dodávateľ 2: Športový klub IAMES Bratislava, Čajakova 21, 811 05 Bratislava, IČO:00688967
Číslo zmluvy: MAGSP2200003 MAGSP2200004
Dátum uzatvorenia: 25.02.2022
Dátum zverejnenia: 02.03.2022
Dátum účinnosti: 03.03.2022
Oddelenie správy komunikácií

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.