Zmluvy o vzájomnom plnení

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 52 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
8.6.2022Zámenná zmluva č. 03 88 0276 22 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0276 22 00, ktorej predmetom je vzájomná zámena nehnuteľnosti bytu č. 3 za byt č. 4 na Dulovom. nám 9.
Číslo zmluvy: 03 88 0276 22 00
Dodávateľ: JUDr. Alena Tešlárová, Tatranská 178/29, 059 52 Veľká Lomnica
Dátum uzatvorenia: 25.05.2022
Cena: 34 413,93 eur
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
16.5.2022ZÁMENNÁ ZMLUVA č. 03 88 0846 21 00
Predmet: Zámenná zmluva č. 03 88 0846 21 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúcich sa v k.ú. Petržalka, k.ú. Nivy, k.ú. Nové Mesto a nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom vnútra SR nachádzajúce sa v k.ú. Nové Mesto a v k.ú. Staré Mesto.
Číslo zmluvy: 03 88 0846 21 00
Dodávateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Cena: 0,00 eur
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.3.2022Zámenná zmluva č. 03 88 0159 22 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0159 22 00, predmetom ktorej je zámena pozemkov, a to novovytvoreného pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/276 – ostatná plocha vo výmere 645 m2, vzniknutého podľa GP č. 79/2021 odčlenením od pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/276, LV č. 6957, pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/277 – ostatná plocha vo výmere 611 m2, evidovaného na LV č. 6957 a dielu 3 vo výmere 25 m2, ktorý je GP č. 79/2021 odčlenený od parc. č. 3400/276 – ostatná plocha vo výmere 836 m2, LV č. 6957 a pričlenený k novovytvorenému pozemku parc. č. 3400/278, za pozemky, a to diel 2 vo výmere 244 m2 odčlenený z pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/3 – ostatná plocha vo výmere 6063 m2, LV č. 847, pričlenený k novovytvorenému pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/279 a diel 6 vo výmere 1037 m2 odčlenený od pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/158 – ostatná plocha vo výmere 9800 m2, LV č. 847 a pričlenený k novovytvorenému pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/279.
19.7.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0382 21 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0382 21 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1209/30 a parc. č. 1993/7, k. ú. Devín, LV č. 649 za pozemok registra „E“ KN parc. č. 3057/27, k. ú. Devín, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 15.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.6.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0140 21 00
Predmetom tejto zmluvy je vzájomná zámena nehnuteľností a zámenný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve zmluvných strán, a to záväzok Hlavného mesta previesť vlastnícke právo k predmetu zámeny (v k.ú. Staré Mesto, Ružinov, Rača, Dúbravka, Petržalka) na BSK a záväzok BSK previesť vlastnícke právo k predmetu zámeny (v k.ú. Záhorská Bystrica, Rača, Petržalka) na Hlavné mesto v zmysle Čl. III tejto zmluvy.
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.6.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0300 21 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0300 21 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21698/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m² za parc. č. 21698/2 – ostatné plochy vo výmere 32 m² a parc. č. 18155/5 – záhrady vo výmere 19 m².
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.5.2021Zámenná zmluva č. 038802472100
Zámenná zmluva č. 038802472100, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 4620/12 a parc. č. 4690/122 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 28.05.2021
Dátum účinnosti: 29.05.2021
Oddelenie geodetických činností
6.5.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0007 21 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0007 21 00, ktorej predmetom je zámenný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve zmluvných strán
Dátum uzatvorenia: 21.04.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.7.2020Zámenná zmluva č. 03 88 03 47 20 00
Zámenná zmluva č. 03 88 03 47 20 00, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k Predmetu zámeny.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
11.2.2020Zámenná zmluva č. 03 88 0003 20 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0003 20 00, ktorej predmetom je vzájomná zámena nehnuteľností pozemkov registra C KN parc. č. 2841/1-6 v k. ú. Záhorská Bystrica za pozemky registra C KN parc. č. 1947, 1948v k. ú. Rača a pozemky registra E KN parc. č. 17548, 17549 a 17553 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 10. 02. 2020
Zverejnená dňa: 11. 02. 2020
23.1.2020Zámenná zmluva č. 038808401900
Zámenná zmluva č. 038808401900, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Petržalka pozemok registra C KN parc. č. 2150/24 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 463 m2 sa zamieňa za pozemky registra C KN parc. č. 3043/168 - ostatné plochy vo výmere 130 m2 a parc. č. 3051/91 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 255 m2.

Uzatvorená dňa: 22. 01. 2020
Zverejnená dňa: 23. 01. 2020
18.9.2019Zámenná zmluva č. 03 88 0469 19 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0469 19 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností pozemkov parc. č. 15294/1,13,19, 23 a nasl. v k. ú. Ružinov, parc. č. 2845/21, 2846, 2848/1 a nasl. v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 11. 09. 2019
Zverejnená dňa: 18. 09. 2019
30.7.2019Zámenná zmluva č. 03 88 03 12 19 00
Zámenná zmluva č. 03 88 03 12 19 00, ktorej predmetom je zámena pozemku registra "C" parc. č. 1866/11 - ostatné plochy vo výmere 24 m2 v k. ú. Staré Mesto za pozemky registra "C" parc. č. 1772/26 - záhrady vo výmere 14 m2 a 21505/22 - ostatné plochy vo výmere 11 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 30. 07. 2019
Zverejnená dňa: 30. 07. 2019
1.6.2018Zámenná zmluva č. 03 88 0406 18 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0406 18 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3400/160 – ostatné plochy o výmere 11 457 m², za pozemky registra „C“ v k. ú Dúbravka parc. č. 882/1 – ostatné plochy o výmere 2 003 m², parc. č. 882/2 – ostatné plochy o výmere 2 385 m², parc. č. 882/17 – ostatné plochy o výmere 1 927 m², parc. č. 882/91 – ostatné plochy o výmere 3 197 m², parc. č. 882/92 – ostatné plochy o výmere 1 416 m² a parc. č. 882/93 – ostatné plochy o výmere 473 m².

Uzatvorená dňa: 31. 05. 2018
Zverejnená dňa: 01. 06. 2018
31.5.2018Zámenná zmluva č. 03 88 0393 18 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0393 18 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností v k.ú. Vrakuňa, a to pozemku registra „C“ parc. č. 3964/6 trvalé trávne porasty vo výmere 471 m2 vo vlastníctve hlavného mesta za pozemok registra „C“ parc. č. 3964/7- trvalé trávne porasty vo výmere 541 m2.

Uzatvorená dňa: 29.05.2018
Zverejnená dňa: 31.05.2018
2.5.2018Dodatok č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00
Dodatok č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00, ktorého predmetom je pozemok registra “C” KN parc. č. 1115/167 a pozemok parc. č. 1115/169 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorený dňa: 27.04.2018
Zverejnený dňa: 02.05.2018
21.12.2017Dodatok č. 03 88 0187 14 01 k Zámennej zmluve č. 03 88 0187 14 00
Dodatok č. 03 88 0187 14 01 k Zámennej zmluve č. 03 88 0187 14 00 uzatvorený dňa 21.12.2017 medzi hlavným mestom SR Bratislavou a STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, ktorej predmetom je zmena poslednej vety Článku V ods. 1 Zámennej zmluvy č. 03 88 0187 14 00.

Uzatvorené dňa: 21.12.2017
Zverejnené dňa: 21.12.2017
18.9.2017Zmluva o vzájomnom plnení č. 248805901700
Zmluva o vzájomnom plnení č. 248805901700, ktorej predmetom je prevod pozemku reg. „C“ parc. č. 2555/102 – záhrady vo výmere 197 m2 v k. ú. Lamač.
Uzatvorené dňa: 13.09.2017
Zverejnené dňa: 18.09.2017
19.7.2017Zámenná zmluva č. 03 88 0501 17 00
Zámenná zmluva č. 0388 0501 1700, ktorou sa zamieňajú pozemky v k.ú. Staré Mesto registra "C" KN parc. č. 21739/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 854 m², parc. č. 21739/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m², parc. č. 21739/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1330 m², zapísaných na LV č. 8925 za pozemok v k.ú. Karlova Ves registra „C“ KN parc. č. 2981/72 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2564 m² zapísaného na liste vlastníctva č. 1425.
Uzatvorená dňa : 18.7.2017
Zverejnená dňa : 19.7.2017
26.6.2017Zámenná zmluva č. 03 88 0450 17 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0450 17 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ parc. č. 1168/6 za pozemok parc. č. 1183/9 v k. ú. Devín.
Uzatvorené dňa: 22.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
24.10.2016Zámenná zmluva č. 038802101600
Zámenná zmluva č. 038802101600, predmetom ktorej je zámena pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21511/6 získa do výlučného vlastníctva Slovenská republika - správa Úradu vlády Slovenskej republiky, za parc. č. 2187/30, ktorej vlastníkom sa stane Hlavné mesto SR Bratislava. Uzatvorené dňa: 8.9.2016
Zverejnené dňa: 24.10.2016
19.7.2016Zámenná zmluva s právom spätnej kúpy a zmluva o zriadení predkupného práva č. 038804241600
Zámenná zmluva s právom spätnej kúpy a zmluva o zriadení predkupného práva č. 038804241600, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 18338/2 – lesné pozemky o výmere 3086 m2 a parc. č. 18338/4 – lesné pozemky o výmere 2250 m2, zapísané na LV č. 2605 za novovytvorený pozemok registra „C“ KN v k. ú Vinohrady, parc. č. 19548/3 – lesné pozemky o výmere 5001 m², ktorý vznikol podľa GP č. 24/2015. Uzatvorené dňa: 15.7.2016
Zverejnené dňa: 19.7.2016
18.12.2015Zámenná zmluva č. 038807171500
Zámenná zmluva č. 038807171500, ktorej predmetom je zámena pozemkov parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 v k.ú. Nové Mesto za pozemok parc. č. 11765/4 v k.ú. Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 2.12.2015
Zverejnené dňa: 18.12.2015
23.11.2015Zámenná zmluva č. 03 88 0490 15 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0490 15 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Vajnory takto: novovytvorený pozemok registra „C“ vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy parc. č. 2761/4 vo výmere 75 m2, k.ú. Vajnory sa zamieňa za novovytvorené pozemky registra „C“ vo vlastníctve Ing.Pavla Nemčeka parc. č. 2126/7 – vo výmere 61 m2, parc. č. 2127/3 vo výmere 13 m2, parc. č. 2128/3 vo výmere 1 m2, k.ú.Vajnory.
Uzatvorené dňa: 23.11.2015
Zverejnené dňa: 23.11.2015
23.7.2015Zámenná zmluva č. 038802731500
Zámenná zmluva č. 038802731500, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 550 – ostatné plochy o výmere 225 m2 a parc. č. 545/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2, k. ú. Rusovce, zapísaných na LV č. 1779, nachádzajúcich sa v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Rusovce, Kovácsova ulica Bratislava za pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 515/3 – záhrady vo výmere 432 m2 a parc. č. 545/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 813 m2, k. ú. Rusovce, zapísaných na LV č. 1633, nachádzajúcich sa v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Rusovce, Kovácsova ulica Bratislava. Uzatvorené dňa: 16.7.2015
Zverejnené dňa: 23.7.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 52 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.